Bouw mee! Bauen Sie mit! Bâtissez avec nous

Wil jij een bijdrage leveren aan onze projecten en meebouwen? Je kan je altijd aanmelden als deelnemer aan een van de bouwreizen. 

Möchten Sie gerne einen Beitrag zu unseren Projekten leisten und daran mitbauen? Dann können Sie sich jederzeit zu einer unserer Baureisen anmelden. 

Voulez-vous contribuer à nos projets et nous aider à les construire ? Vous pouvez toujours vous inscrire en tant que participant à l’un des voyages de construction. 

Sri Lanka-head
Hoe werkt het? Samen investeren

De Vebego Foundation betaalt de reis- en verblijfkosten van medewerkers die bij de 100% Vebego-bedrijven werken. De bouwreis duurt 1 week, dat zijn 5 werkdagen. Het bedrijf waar je voor werkt 'betaalt' 50% van de reisdagen. Zelf moet je ook investeren, namelijk de resterende 50% van de reisdagen, die neem je op als vakantiedagen. Voor medewerkers die bij een joint venture van Vebego werken staat de exacte regeling in de handleiding deelname bouwreizen.

Het houdt niet op bij het leggen van de laatste steen
Als je mee bent geweest op bouwreis word je ambassadeur. De ambassadeur draagt het gedachtengoed van de Vebego Foundation uit. Je bent een vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over jouw ervaringen met betrekking tot de bouwreizen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Wie funktioniert das? Durch gemeinsames Investieren

Die Vebego Foundation übernimmt die Reise- und Aufenthaltskosten von Mitarbeitern, die in den 100%igen Vebego-Unternehmen arbeiten. Die Baureise dauert 1 Woche, das sind 5 Arbeitstage. Das Unternehmen, für das Sie arbeiten, „bezahlt“ 50 % der Reisetage. Sie selbst müssen aber auch etwas investieren, und zwar die restlichen 50 % der Reisetage, die für Sie als Urlaubstage gerechnet werden. Für Mitarbeiter, die in einem Joint Venture von Vebego arbeiten, ist die genaue Regelung im Leitfaden für die Teilnahme an Baureisen abgedruckt.

Wenn der letzte Stein gelegt wird, ist das Ende noch nicht erreicht
Wenn Sie auf einer Baureise mit dabei gewesen sind, werden Sie damit zum Botschafter. Der Botschafter trägt die Ideologie der Vebego Foundation hinaus in die Welt. Sie sind dann ein Ratgeber für jeden, der etwas über Ihre Erfahrungen aus den Baureisen wissen und mit Verantwortung für die Gesellschaft handeln will.

Comment cela fonctionne-t-il ? Investir ensemble

La Vebego Foundation prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement des collaborateurs qui travaillent pour les entreprises 100 % Vebego. Le voyage de construction dure 1 semaine, c’est-à-dire 5 jours ouvrables. L’entreprise pour laquelle vous travaillez « paie » 50 % du séjour. Vous devez également vous investir, à savoir pour les 50 % restants du séjour que vous prenez comme jours de vacances. Pour les collaborateurs qui travaillent pour une coentreprise Vebego, l’arrangement exact se trouve dans le manuel de participation aux voyages de construction.

Cela ne s’arrête pas avec la pose de la dernière pierre
Si vous nous avez accompagnés lors d’un voyage de construction, vous devenez ambassadeur. L’ambassadeur promeut les idées de la Vebego Foundation. Vous êtes une source de questions pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur vos expériences en matière de voyages de construction et de responsabilité sociale des entreprises.

Meld je aan/Melde dich an/Inscris-toi

Vul onderstaand formulier in om deel te nemen aan een bouwreis
Max. 500 woorden