Bouw mee! Bauen Sie mit! Bâtissez avec nous

Wil jij een bijdrage leveren aan onze projecten en meebouwen? Je kan je altijd aanmelden als deelnemer aan een van de bouwreizen. Klik hier om te zien welke bouwreizen er binnenkort op de planning staan. Direct inschrijven kan ook via het contactformulier!

Hoe werkt het? Samen investeren

De Vebego Foundation betaalt de reis- en verblijfkosten van medewerkers die bij de 100% Vebego-bedrijven werken. De bouwreis duurt 1 week, dat zijn 5 werkdagen. Het bedrijf waar je voor werkt 'betaalt' 50% van de reisdagen.

Zelf moet je ook investeren, namelijk de resterende 50% van de reisdagen, die neem je op als vakantiedagen.

Voor medewerkers die bij een joint venture van Vebego werken staat de exacte regeling in de handleiding deelname bouwreizen.

Het houdt niet op bij het leggen van de laatste steen

Als je mee bent geweest op bouwreis word je ambassadeur. De ambassadeur draagt het gedachtengoed van de Vebego Foundation uit. Je bent een vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over jouw ervaringen met betrekking tot de bouwreizen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wil jij meer weten over onze ambassadeurs? Lees hier meer!

Vragen? Neem contact op met Renée van der Aa, 06 1384 2241, renee.vanderaa@vebego.com.

________________________________________________________________________

Bauen Sie mit!

Möchten Sie gerne einen Beitrag zu unseren Projekten leisten und daran mitbauen? Dann können Sie sich jederzeit zu einer unserer Baureisen anmelden. Klicken Sie hier, um zu sehen, welche Baureisen für die nächste Zeit geplant sind. Sie können sich aber auch direkt über das Kontaktformular eintragen!

Wie funktioniert das? Durch gemeinsames Investieren

Die Vebego Foundation übernimmt die Reise- und Aufenthaltskosten von Mitarbeitern, die in den 100%igen Vebego-Unternehmen arbeiten. Die Baureise dauert 1 Woche, das sind 5 Arbeitstage. Das Unternehmen, für das Sie arbeiten, „bezahlt“ 50 % der Reisetage.

Sie selbst müssen aber auch etwas investieren, und zwar die restlichen 50 % der Reisetage, die für Sie als Urlaubstage gerechnet werden.

Für Mitarbeiter, die in einem Joint Venture von Vebego arbeiten, ist die genaue Regelung im Leitfaden für die Teilnahme an Baureisen abgedruckt.

Diesen können Sie durch E-Mail an renee.vanderaa@vebego.com anfordern.

Wenn der letzte Stein gelegt wird, ist das Ende noch nicht erreicht

Wenn Sie auf einer Baureise mit dabei gewesen sind, werden Sie damit zum Botschafter. Der Botschafter trägt die Ideologie der Vebego Foundation hinaus in die Welt. Sie sind dann ein Ratgeber für jeden, der etwas über Ihre Erfahrungen aus den Baureisen wissen und mit Verantwortung für die Gesellschaft handeln will.

_________________________________________________________________________

Bâtissez avec nous!

Voulez-vous contribuer à nos projets et nous aider à les construire ? Vous pouvez toujours vous inscrire en tant que participant à l’un des voyages de construction. Cliquez ici pour voir quels voyages de construction sont prévus prochainement. Vous pouvez aussi vous inscrire directement par le biais du formulaire de contact !

Comment cela fonctionne-t-il ? Investir ensemble

La Vebego Foundation prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement des collaborateurs qui travaillent pour les entreprises 100 % Vebego. Le voyage de construction dure 1 semaine, c’est-à-dire 5 jours ouvrables. L’entreprise pour laquelle vous travaillez « paie » 50 % du séjour.

Vous devez également vous investir, à savoir pour les 50 % restants du séjour que vous prenez comme jours de vacances.

Pour les collaborateurs qui travaillent pour une coentreprise Vebego, l’arrangement exact se trouve dans le manuel de participation aux voyages de construction.

Vous pouvez demander celui-ci à renee.vanderaa@vebego.com

Cela ne s’arrête pas avec la pose de la dernière pierre

Si vous nous avez accompagnés lors d’un voyage de construction, vous devenez ambassadeur. L’ambassadeur promeut les idées de la Vebego Foundation. Vous êtes une source de questions pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur vos expériences en matière de voyages de construction et de responsabilité sociale des entreprises.

Max. 500 woorden

 

Deel dit artikel: